Navigation

Organisation

Spokesman:

Prof. Dr. Uwe Sonnewald , Chair of Biochemistry / Department Biology
Staudtstr. 5, D-91058 Erlangen
Phone: +49 9131 85 28255 , Fax: +49 9131 85 28254
uwe.sonnewald@fau.de

Board:

Prof. Dr. Yves Muller , Chair of Biotechnology / Department Biology
Henkestr. 91, D-91052 Erlangen
Phone: +49 9131 85 23082 , Fax: +49 9131 85 23080
yves.muller@fau.de

Prof. Dr. Wolfgang Peukert , Institute of Particle Technology
Cauerstr. 4, D-91058 Erlangen
Phone: +49 9131 85 29400 , Fax: +49 9131 85 29402
wolfgang.peukert@fau.de

Prof. Dr. Monika Pischetsrieder , Henriette Schmidt-Burkhardt Chair of Food Chemistry
Schuhstr. 19, D-91052 Erlangen
Phone: +49 9131 85 24102 , Fax: +49 9131 85 22587
monika.pischetsrieder@fau.de

Prof. Dr. Uwe Sonnewald , Chair of Biochemistry / Department Biology
Staudtstr. 5, D-91058 Erlangen
Phone: +49 9131 85 28255 , Fax: +49 9131 85 28254
uwe.sonnewald@fau.de

Prof. Dr. med. Klaus Überla , Institute of Clinical and Molecular Virology
Schlossgarten 4, D-91054 Erlangen
Phone: +49 9131 85 23563 , Fax: +49 9131 85 22101
klaus.ueberla@fau.de

Statutes:

APCE_Satzung_20170215.pdf   (PDF, in German)